diumenge, 24 de juny de 2012

Hostal d'en Gorvins (Manresa)


L'hostal d'en Gotvins (o Gorvins) és citat el 1428 (1) i estava situat a les afores de la ciutat de Manresa, concretament al cap del pont de les Codines. 

El 10 de juliol de 1429 es va donar permís per edificar la nova capella de Santa Llúcia al costat de l'hostal d'en Gotvins "... moment en que calgúé llicència superior de lloctinent del Batlle General de Catalunya per tal que el Gremi de constructors de cases pogués construir la nova Capella de Santa Llúcia, i en què ja hi consta l'establiment..." (2)

1435. 13 de maig. "... construïda la capella (...) el lloctinent del Batlle General de Catalunya dóna de nou llicència a Joan Gotins per tal de construïr una volta sobre el carrer que va paral.lel a la capella perquè sobre la volta hi pugui construïr habitacions per facilitar el pas a la capella." (2)

1436. "... consta en els llibres dels Actes del Consell de la Ciutat un Joan Gotvins, que ocupa el càrrec per aquell any de mostassaf ..." (2)

1460-61. "Llibre particular de Gabriel Gotins, prevere i la Confraria de sant Tomàs i santa Llúcia." (3)

1480. 28 de novembre. "Capítols matrimonials. Miquel Gotvins, sastre, fill de Francesc Joan Gotvins, hostaler, i de Salvadora, difunts, de Manresa, i Vicença, filla de Pere Marges, difunt, sastre, i de Clara de Manresa". (3)

Data ? "(...) Miquel Gorvins e Rafel Capdepós, hostalers, porien ésser jurats o del consell de aqueixa universitat (...)" (4)

1491. "(...) consta en el llibre d'Actes del Consell un Miquel Gotins, que ostenta el càrrec de Conseller." (2)

Els Gotvins de Berga

1383. Bartomeu de Gotvins, piquer de Berga. El seu fill Francesc de Gotvins era paraire i estava casat amb Constança, filla del mercader Ramon Llobera i Elisenda. Aquell mateix any hi ha constància d'un Francesc de Gotvins, sastre. (5)

1421. Bernat Gotvins, prevere beneficiat de l'església de Sant Joan de Jerusalem de Berga.(5)

Pont vell de Manresa (Fons Cuyàs)

El 25 de març de 1522 va arribar Sant Ignasi de Loiola (1491-1556) a la ciutat de Manresa provinent de Montserrat. Va travessar el pont vell i es va allotjar a l'hospital de Santa Llúcia, conegut com l'hospital inferior de pobres de Sant Llàtzer, situat no gaire lluny de l'hostal d'en Gorvins. Després va decidir anar a viure sol en una cova davant del riu Cardener i s'hi va quedar fins a principis de febrer de 1523. 

L'any 1530 la ciutat de Manresa es trobava lliure de la pesta a diferència de Barcelona, fet que va comportar el trasllat provisional de la Generalitat de Catalunya a aquesta ciutat, i part dels asistents es van allotjar a l'hostal d'en Gorvins :

Divendres, a 6 de maig de 1530. "En aquest dia, que és lo termini de la porrogació feta de la mutació del concistori per a Vilafranca de Penedès, Manresa, Vich o Cervera, etcètera, per causa de la peste que és en la ciutat de Barcelona, foren presents en la present ciutat de Manresa, per haver-hi bona sanitat, los reverent e magnífichs senyors micer Francesch Solsona, canonge de Barcelona, diputat ecclesiàstich, mossèn Perot de Monredon, diputat militar, mossèn Joan Piquer, prior de Orguenyà, oÿdor ecclesiàstich, e mossèn Carles Puigcerver, oÿdor militar, en Miquel Colunya, pare, e Rafel Colunya son fill, e Barthomeu Conill, porters, e Bernat Canaletes, notari e ajudant de mossèn Barthomeu Ferrer, scrivà major. E encara que diga alt que foren presents los sobredits en la ciutat de Manresa, per no ésser aquella hora tots los deputats y altres officials del concistori junts en la dita ciutat, per star més a pler, foren aposentats tots quatre en la casa d’en Gorvins, qui stà fora la dita ciutat, al cap del pont de les Cudines, al costat de la yglésia de Sancta Lúcia. E los porters e notari foren aposentats en altres cases del raval de dita [ciutat] [...]

Dimecres 18 de maig de 1530 : "En aquest dia arribà mossèn Joan Jordà Mitjà, diputat real, en la ciutat de Manresa, dich en la casa d’en Gorvins, hont fonch aposentat. En aquest mateix dia arribaren mossèn Hierònim Margarit, racional y tenint les claus del arxiu del General, e mossèn Gaspar Amat, exactor dels deutes de aquell, los quals no entraren en ciutat, e foren aposentats en casa d’en Noves, sabater, al cap del pont de Sobre-roca, etcètera, e aprés los sobredits entraren en ciutat".

Dijous 18 de maig de 1530 :"En aquest dia los sobredits tres diputats e oÿdors de comptes ecclesiàstich y militar, encara que fos feriat, per les coses concorrien al General, començaren a tenir concistori en la sglésia de Sancta Lúcia, que és al costat de la casa e hostal d’en Gorvis, a hont se eren aposentats, etcètera". (6). El juliol d'aquell mateix any a Manresa es va nomenar un nou president de la Generalitat de Catalunya, Francesc Oliver i de Boteller que subtituïa a Francesc de Solsona.

El camí ral de Barcelona 

Enfilava per l'esquerra del torrent de Mirabile, carenejant pel Puig de Sant Bertomeu en direcció al raval de les Codines (o Escodines), que es va formar a partir de tres carrers alineats: de les Codines, de Sant Bartomeu i Santa Clara. El nom li venia per les llenques de roca a flor de terra "codines" damunt les quals es va obrir el camí i es construïren les cases. El camí de Barcelona es dirigia cap a la Culla i el pla de Cal Gravat (o de Coscollola) i anava a cercar el pas del Llobregat pel Pont de Vilomara. FONTS CONSULTADES :


(1) Jordi Bonvehí Castanyer. Parada i fonda a ... l'hostal d'en Gorvins, del camí ral de Barcelona. Històries Manresanes.  25/11/2016. Font: Joaquim Sarret i Arbós. Història Religiosa de Manresa. Iglésies i convents. 1924.
http://historiesmanresanes.blogspot.com.es/2016/11/parada-i-fonda-a.html
(2) El trasllat de la generalitat de Catalunya a Manresa l'any 1530. Historia de Manresa.Wordpress.com. 28/04/2015
https://historiademanresa.wordpress.com/2015/04/28/el-trasllat-de-la-generalitat-de-catalunya-a-man
(3) Manual 1480-VI-23/1481-I-18, s/n. Estudis històrics i documents dels Arxius de Protocols XXVIII. Col.legi de Notaris de Catalunya. Barcelona 2010 
http://www.fundacionoguera.com/revista/Volum%20XXVIII%202010%20tancat.pdf
(4) Marc Torras i Serra. El llibre Verd de Manresa: 1218-1902. Fundació Noguera, 1996
https://books.google.es/books?id=btCbAAAAMAAJ&q=gorvins+hostaler&dq=gorvins+hostaler&hl=ca&sa=X&ved=0ahUKEwiQ1sbT68TQAhVDShQKHTPHCN8Q6AEIGjAA
(5) Dolors Santandreu. La vila de Berga a l'Edat Mitjana. La Familia dels Berga
http://www.tdx.cat/handle/10803/2066
(6) Dietaris de la Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.cat/eadop/Dietaris/Dietari_vol_01.pdf

Camí de Montserrat
https://sites.google.com/a/intranetcem.net/cami-de-montserrat/home

Foto 1.El desaparegut complex ignasià de l'antic Rapte l'església de Sant Ignasi. 27/11/2007. Manresa Calidoscopi
http://manresacalidoscopi.blogspot.com.es/2007/11/el-desapregut-complex-ignasi-de-lantic.htmlFoto 2. Familia Cuyàs. Pont Romà. Manresa (Bages). Referència : RF9438
http://cartotecadigital.icgc.cat/cdm/singleitem/collection/cuyas/id/5430/rec/1

1 comentari:

  1. És força lleig copiar literalment diverses parts del text publicat al blog historiademanresa.wordpress.com i no citar-ho a la bibliografia. A veure si ho feu millor la pròxima vegada....
    Per cert, l'hostal d'en Gorvins (o Gotvins) ja està documentat al primer terç del segle XV.

    ResponSuprimeix