dimarts, 19 de gener de 2016

Hostal vell de Guardiola (Guardiola de Berguedà)


Antic hostal del camí ral de Berga a Bagà (camí de França) situat al costat del pont de Guardiola sobre el riu Llobregat al lloc conegut com collet d'Eina. L'hostal fou edificat sota el castell de Guardiola i ja era actiu al segle XVI :

1553. 11 octubre. Damià Coll sta al hostal de Gordiola de la vila de Berga. (1)

1553. Damià Serra, habitant a l'hostal de Guardiola, bisbat d'Urgell, ven a Bernat de Pinós, fill i procurador de Francesc de Pinós, senyor de la Baronia de Peguera i del castell i tota la batllia de Gironella el mas Sant Pere, situat en la parròquia de Casserres. Tenia dit mas en directe senyoria del monestir de S.Sadurni de Tavernoles. (2)

1557. 9 d'octubre. Establiment fet per los señors consellers de la vila de Berga y los Abat de St. Llorens prop Bagà a Lluis Amill de guardiola de la casa les ores pati y de la fexa afi effecte de fer molina serradora o molí a cens de deu sous pagadors per tots sants. 

1621. A la casa de Guardiola hi vivien la viuda Caterina Amills i el seu fill Pere Amills i en aquesta data es va fer un judici per deutes d'arrendament

“Bernardo Sarradell comendador de la villa de Berga jurisdiccio de la baronia de Guardiola y duent per company Fransiq Plaami porta les rentes la vila de Berga posen una sequencia a Pera Amills del terma y baronia de guardiola y na caterina Amills viuda, sa mare,y Benet Serral deuan la suma y cantitat de trenta sis lliures y un molto de pes de dotce lliures per part de la arrendament dels conrreus y herbas de gordiola y llenes laygudas per pagar los dies de la festa de nadal propasat de la qual reclamen los pagar amb aquet acte que produix (...).” 

Per comprovar si la família Amills pot o no pagar els seus deutes, es realitza un escorcoll i també inventari de tot l’arrendament: casa, terres i herbes, fet que ens dóna una clara visió de com era la casa i el seu entorn :

"Dins la casa de dits amills que scituada dins dita baronia de guardiola tal com ual soch trobat seleuriet alt a la sala com ala entrada noypres trobat bens mobles alguns, una sorrada de fusta ab cercols de ferro y tennia dotsena de escudellas de melua y una dotsena de plats de terra per de melua y tambe un cofre de fusta de alba ab sa tencadera sens clau y te una taula gran ab dos bancs de fusta y sen dins de una cambra de dita sala un llit de compre y de colga de fusta y una flasada de pel mol husada y em dues sales una desi y altre desus so de alba y tambe un escon y la cuina y tenin un altre cambra una pastera de nogue y ten dita casa ab dos ponts una molina serradora y un moli fariner devan dita casa sue dalla llobregat ab sos rrec necesaris ab totes ses terres honors y pas se horts entrades y exides drets y pertmes has de aquellas y tenin los conreus sembrats y les herbas de guardiola y llenas que tenen comprades dels senyors consellers de berga ab los sembrats que en dit conrreus y tenen y qual sevol altres bens aci mobles com inmobles que se fa pro fer de dit amills” (2a)

El 1660 a la casa de Guardiola hi vivia Joana, vídua de Pere Amills, i el seu fill Josep i regentaven un molí fariner i un altre de serrador al riu Llobregat. (2b)

1665. Tornem a trobar documentats el molí fariner de Guardiola i una molina serradora, situats a la mateixa finca de l'hostal. (3)


20 gener 1749.-  Precari i nou establiment a Francesc Amills, moliner de la Guardiola, de la parròquia de Sant Llorenç prop Bagà. Facultad de valerse de la agua del rio Llobregat y de la ribera de Serdañola para el curso del molino arinero y molina de cerrar tablas que posehe en el dicho termino de Guardiola a la orilla del rio Llobregat y delante de su propia casa”. Cens: 7 sous. (3a)

1812. Venda de Martin a Tomás Carol de : una casa llamada el hostal vell de Guardiola, el molino harinero, y el derecho de tener molina serradora en Guardiola. (4)

1815. Venda de Tomás Carol a Joan Canudas de l'hostal vell de Guardiola. (5)


1856. Raimundo Borrell figura com a propietari de l'hostal de Guardiola. (6)

1897. La finca de cal Guardiola estava formada per l'hostal, amb quadres, un molí i dues peces de terra segons escriptura notarial d'aquell any.  (7)


1899 -L'excursionista Arthur Osona comenta en la seva guia : En Guardiola, enfront de son hostal y del Molí, s’atravessa per un magnífich pont de dos archs lo riu Llobregat, prop del lloch hon se llensa al meteix lo riu de Saldes, que baixa de Saldes...  (8)


1905. C.A. Torras, excursionista del CEC també va passar per davant de l'hostal i comenta : "Pont de Guardiola, 663 metres alt. Antiga obra gòtica de pedra, de dos archs. Aquesta obra de fàbrica antiga ha sigut desplaçada ab les obres del ferro-carril. És l'entrada del congost, que té sa sortida en la Consolació. Al davant del pont hi ha l'hostal y el molí. Lloch en extrem pintoresch. A la dreta del riu hi queden enlairades les runes de l'antich castell de Guardiola, 720 m., dalt d'un turó, célebre en l'Edat Mitjana per esser lloch de fortes bregues entre cerdans y bergadans". (9)


1982. El molí de Guardiola va quedar molt malmès amb les riuades d'aquell any. (10).

Restes del molí de Guardiola a l'altra banda del riu


FONTS CONSULTADES :

(1) Collecta de la Vegeria de Berga y Baga fogajada en lo any 1553
(2) Regest d'un pergamí del s. XIV sobre la donació del mas Sant Pere del terme de Casserres. Revista L'Erol,  n.92, p. 48
(2a) Anna Casal, Núria Casals, Gerard Ferrer - Processos judicials al castell de Guardiola en època moderna. Revista l'Erol.
http://raco.cat/index.php/Erol/article/viewFile/200331/267813
(2b) David Galí. Ora et labora a l'entorn del monestir. Els eremitoris, les estructures hidràuliques i l'hostal el frare. Revista l'Erol. 2008 
(3) Arxiu Històric del Berguedà (A.H.B)
(3a) ACA
(4) Arxiu Històric del Berguedà (A.H.B)
(5) Arxiu Històric del Berguedà (A.H.B)
(6) Registro de las casas de campo y los aforados de Guerra. Any 1856. Arxiu Històric de Berga (A.H.B)
(7) Bartrina, Enric. El castell de Guardiola. Llibres de l'Àmbit. 1985
(8) Arthur Osona. Guia-Itineraria del Llussanés, de las concas del Llobregat, del Cardoner y del Segre...1899, p. 71
(9) César August Torras. Col.lecció Pirineu Català. Bergadà. Valls altes del Llobregat. 1905. p. 89
(10) Isabel Artero-Rosa Serra -Revista L'Erol-1982

Fotos : Carles Fígols. 2014

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada