dimecres, 1 d’octubre de 2014

Hostal del Lleó (Barcelona)


L'antic hostal del Lleó (o hostal d'en Garcia) es trobava on avui hi ha la finca núm. 25 del carrer Ripoll de Barcelona. Era un hostal d'origen medieval (s.XIII o XIV) edificat en terrenys de l'antiga Vilanova dels Arcs, un poblament del s.X també conegut com Arcs Antics o Pou de la Moranta, una antiga zona residencial situada fora de les primeres muralles de Barcelona i envoltada d'antics aqüeductes romans.

La planta baixa de l'hostal es va construïr amb uns arcs fets amb pedra de Montjuïc. Aprop de l'hostal hi havia el Forn d'en Ripoll, abans conegut com el Forn dels Arcs (s.XIII). Les cases properes a l'hostal s'havien anat edificant en fileres seguint el traçat dels antics aqüeductes romans que van quedar integrats en els murs de les seves parets.

Un document de 1431 fa referència als béns de la viuda de l'hostaler Gil del Lleó : "Autos sobre los bienes de Clara, viuda de Gil del Lleó, tabernero, vecina de Barcelona".

L'octubre de 1438 l'antic hostal del Lleó s'havia convertit en l'escola dels estudis majors, però era massa petita, ruïnosa i no era vàlida per fer-hi classes. Després de 1438 l'escola de l'antic hostal es va traslladar a una casa del Call. El novembre de 1452 l'escola del Call va tornar probablement a l'antic hostal a :"lo dit carrer Ripoll en la casa appellada antigament hostal del Leó".

Abans de 1481 Francina Sors es feu amb la propietat de la casa de l'antic hostal. El 1481-  "Joan Andreu Sorts lloga l'antic Hostal d'en Garcia on abans hi havia les Escoles Majors al paborde Jordi Sanç, el qual ha de realitzar obres de millora pel mal estat de l'edifici". La casa seguia fent d'escola.

1498 - Aquell any hi ha una "Resolució del plet entre Joan Andreu Sorts i Jordi Sanç pels lloguers no satisfets en compensació de les obres de millora realitzada a la casa". L'octubre d'aquell any l'Audiència va decretar que tanquessin totes les escoles d'art excepte "ille que publice celebrentur in vico de Ripoll". Però les queixes dels veïns, que no volien l'escola, van fer que novament es tornessin a traslladar una casa més gran situada al Call.

1503 - Testament del canonge Joan Andreu Sorts on nomena hereus seus universals els seus nebots Joan, Joan Francesc i Vicenç.

1576 - Inventari dels bens del canonge Pau Vicenç Sorts on hi consta "una casa en hun portal en la carrera pública hobrint, ab entrades y exides y pertinències de aquelles situades, en la present ciutat, vulgarment nomenat lo Forn d’en Ripoll, la qual obri portal en lo dit carrer d’en Ripoll, ab lo qual afronte a llevant. La qual se té per la Pia Almoyna e fonch comprada, com apar en un libre de memòries del dit senyor canonge, per la senyora Francina Sors, en poder de mossèn Moxó, notari, de la qual lo senyor canonge ne ha fet llegat a Pau Galcerà Sors". Pau Vicenç Sorts no habitava en aquesta casa del carrer Ripoll.

1589 - Guillem Raimon Espuny adquireix una casa amb un hort i un pou situada darrera la casa que va ser d'Antoni de Mesa, posteriorment del monestir de Valldonzella i a l'època dels hereus i successors de Pau Vicenç Sorts i on "antiquitus solebat tenere Scolas Maiores dicti civitatis et antea nomunabatur Hostal del Lleó in vico transitum no habente qui eixi in vico den Ripoll"; és a dir on antigament hi solien estar les Escoles Majors de la ciutat i que abans es deia Hostal del Lleó, al carrer sense trànsit que surt al carrer d'en Ripoll.

1636 - L'edifici del carrer Ripoll propietat dels hereus i successors de Pau Vicenç Sorts és venut a Joan Sabater.

1638 - L'obtentor del benefici de Santa Anna a la capella de la Concepció del claustre de la Seu de Barcelona, estableix a Joan Sabater unes cases al carrer d’en Ripoll, que es troben inhabitables. L'aquiridor es compromet a reedificar-les en un termini de quatre anys.

1700 - Març. L'administrador dels béns dels hereus de Vicenç Sabater obté l'establiment d'una casa situada al cap del carrer sense trànsit i unida a les propietats dels mateixos hereus.

s.XVIII - L'hospital de Santa Creu de Barcelona possa a subasta l'hostal junt amb altres cases : "Encant de les cases i hostal del Lleó del carrer de la Mercè de Barcelona, per part dels administradors de l'Hospital". (1)

1700. Maig. Margarida de Ramon adquireix en pública subhasta la casa del carrer Ripoll que va ser de Vicenç Sabater. En la compra s'especifica que la finca està composada de 10 designes diferents.

1801. 27/02/1801 - 25/04/1801. Esplanada, Enfront del Rec Comtal . Teresa Lluch i Daniel, Vídua de Felix Lluch. Revenedor i Hostaler (Hostal del Lleó). Demana llicència d'obres a l'Ajuntament de Barcelona per : fer 2 reixes a la façana, al lloc on ara són 2 pedrissos, per la il.luminació i ventilació dels estables. (2)

FONTS CONSULTADES :

ES.08019.ACA/10.1.2.9//ACA,REAL PATRIMONIO,BGC, Procesos,1431,nº 1, Q 
Vilanova dels Arcs
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vilanova_dels_Arcs
Jordi Rubió Balaguer - Obra dispersa - Publicacions de l'Abadia de Montserrat. 1999. p. 64-65
Catalina Mas Florit, Gisela Ripoll López - Intervenció arqueológica al carrer de Ripoll, 25
http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/DGPC/Documents/memories%202009/qmem6993.pdf
Francesc Caballé i Reinald González - Velclus SL
http://www.veclus.cat/Pdf%20biblioteca/2002%20Ripoll%2025.pdf
(1) Fons històric de l'Hospital de Santa Creu, núm. 5408
http://www.bnc.cat/fonshistorichsc/detall?id=5408&paraula=hostal&camp=tots&ordenacio=&from=list&offset=20&orden=
(2) Arxiu Municipal de Barcelona. 09/1C.XIV Llicències obres 1801
http://w151.bcn.cat/opac/doc?q=hostal+del+lle%C3%B3&start=0&rows=1&sort=msstored_fld81%20asc&fq=mssearch_doctype&fv=*&fq=media&fv=*
Sota terra i la vergonya de penjar-se medalles
http://www.coac.net/aadipa/arxius/difusio/Sota_terra_Ripoll_25.pdf
 
Il.lustració del lleó : Lluís Macaya. http://www.auques.cat/tot.php?auca=besties

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada